Tiến độ dự án Lancaster Lincoln

Tiến độ dự án Lancaster Lincoln đến ngày 30/7 2017 xong móng và  hầm.